REGULAMIN KLINIKI

Ogólne warunki leczenia - regulamin

Ogólne warunki leczenia-regulamin

Klinika Stomatologii Estetycznej Diamond Dental István Tánczos,

ul. Wyszyńskiego 7k lok 14, 05-530 Góra Kalwaria.

1. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent będzie poproszony/-a o wypełnienie wywiadu lekarskiego i podpisanie go. Jest to konieczne do rozpoczęcia procesu leczniczego.

2. Umówienie wizyty odbywa się telefonicznie, poprzez stronę internetową www.diamonddental.pl lub osobiście w recepcji kliniki.

3. Zajmujemy się leczeniem wyłącznie wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Rejestracji dokonuje się u wykwalifikowanych i doświadczonych rejestratorek medycznych w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Podczas wstępnego wywiadu Panie rejestratorki szacują długość umawianego wizyty. Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących wariantów leczenia przez telefon.

4. W przypadku rezerwacji terminu na zabieg: implantologiczny, endodontyczny, chirurgiczny, protetyczny lub inny trwający 2h lub więcej, pacjent zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 200zł (za rezerwację gabinetu i gotowość zespołu Kliniki Diamond Dental). Zaliczka jest odliczana od kwoty całego zabiegu w dniu, w którym zabieg się odbędzie.

5. W przypadku odwołania dwóch wizyt pod rząd (bez względu na ich długość) lub nie zgłoszenia się na potwierdzone wizyty, umówienie kolejnego terminu nastąpi po wcześniejszym wpłaceniu zaliczki w wysokości 200zł.

6. Anulowanie wizyty objętej wcześniejszą wpłatą zaliczki możliwe jest najpóźniej na 24h lub wcześniej przed uzgodnionym terminem zabiegu, przechodzi ona tym samym na kolejną wizytę, jeśli pacjent ma takie życzenie gabinet zwraca zaliczkę na rachunek bankowy wskazany przez pacjenta lub dokonuje wypłaty gotówki po zwrocie paragonu fiskalnego.

W przypadku odwołania wizyty objętej wcześniejszą wpłatą zaliczki na mniej niż 24h przed zabiegiem lub niestawienie się na zabiegu skutkuje jej utratą na poczet Kliniki Stomatologii Estetycznej Diamond Dental.

7. Bezwzględne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby zapisane na wizytę, jest to spowodowane naszym dbaniem o punktualność przyjęć, tak by nie generować zbędnych opóźnień. Niestety mogą wystąpić nieprzewidzianie sytuacje i niektóre zabiegi mogą się przedłużyć, może to skutkować przyjęciem następnego pacjenta z kilkunastominutowym opóźnieniem, za co z góry Państwa przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo pacjentów z powikłaniami bólowymi ( między wcześniej umówionymi pacjentami przy wygospodarowaniu rezerw czasowych) lub gdy zwolni się miejsce w grafiku ( z powodu odwołania lub niezgłoszenia się na wizytę wcześniej umówionego pacjenta).

Nie prowadzimy „ OSTREGO DYŻURU” dla pacjentów bólowych ani nagłych przypadków. Osoby te w miarę możliwości przyjmiemy w danym dniu między wcześniej umówionymi pacjentami lub pod koniec dnia (wiąże się to z oczekiwaniem w poczekalni lub domu pod telefonem).

8. Zależy nam na dobrej organizacji pracy, szanujemy czas naszych pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Bezwzględne pierwszeństwo mają pacjenci zapisani na konkretny termin.

9. Prowadzimy listę pacjentów priorytetowych, aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy się na nią zapisać, aby w pierwszej kolejności zaproponować zwolniony termin.

10. Jeśli z jakiej przyczyny nie mogą się Państwo stawić na standardowej długości umówiony termin, prosimy o jak najszybsze powiadomienie rejestracji Kliniki najlepiej 24 godziny wcześniej.

11. Spóźnienie pacjenta na wizytę powyżej 15minut, bez uprzedniego powiadomienia traktowane jest jako absencja (niezgłoszenie się na wizytę). Po tym czasie przyjmowany jest kolejny, zapisany lub ponadplanowy pacjent z bólem.

12. Wszelkie zabiegi oraz procedury lecznicze wykonywane w Klinika Stomatologii Estetycznej Diamond Dental István Tánczos, mają charakter umowy starannego działania i w żadnym przypadku nie obejmują gwarancji rezultatu. Leczenie jest wykonywane zgodnie ze sztuką medyczną i aktualną wiedzą, natomiast jego przeprowadzenie nie zawsze gwarantuje uzyskania idealnego rezultatu, albowiem zależy ono od wielu czynników niezależnych od zastosowanych procedur. Leczenie, każdego rodzaju związane jest z ograniczeniami medycznymi, technicznymi, mechanicznymi i materiałowymi, jak również z cechami osobniczymi pacjenta mogącymi stać na przeszkodzie osiągnięcia pożądanego przez pacjenta efektu.

13. Pacjent wyraża zgodę na leczenie, bez niej nie może zostać rozpoczęty żaden zabieg. Wszelkie negatywne konsekwencje związane z brakiem rozpoczęcia leczenia obciążają pacjenta, który nie wyraził zgody na jego rozpoczęcie.

14. Podczas leczenia protetycznego, pacjent jest zobowiązany/-a podpisać dokumenty świadczące o akceptacji planu leczenia oraz jego zakończenia. Jeżeli pacjent ma zastrzeżenia w zakresie wykonywanej pracy, to ma on/-a obowiązek zgłosić je w formie pisemnej lekarzowi prowadzącemu.

15. Brak pisemnej akceptacji przez pacjenta przy jednoczesnym składaniu przez niego ogólnych uwag lub zastrzeżeń do pracy, bez ich skonkretyzowania, skutkuje uznaniem, że bez jakichkolwiek przyczyn i podstaw wstrzymał on dalsze leczenie. Dopiero po podpisaniu (akceptacji pisemnej), proces leczniczy będzie kontynuowany. Wszelkie niekorzystne skutki takiego wstrzymania leczenia obciążają wyłącznie pacjenta, włącznie z sytuacją, gdy na skutek wstrzymania leczenia, proces ten będzie musiał był prowadzony od nowa. Wykonanie od nowa prac protetycznych wynikających z wyżej wymienionej sytuacji obciąża pacjenta do pokrycia kosztów. W sytuacji, kiedy pacjent nie chce podpisać akceptacji pracy i nie zgłasza pisemnych zastrzeżeń, uznaje się, że pacjent akceptuje pracę bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

16. Zaniechanie leczenia kanałowego zęba zawsze skutkuje jego utratą. Leczenie kanałowe zęba wiąże się z ryzykiem niepowodzenia takiego leczenia i w efekcie utratą zęba.

17. Producent implantów udziela na nie gwarancji, w przypadku braku osteointegracji lub utraty stabilności implantu (w okresie gwarancji), implant dostarcza bezpłatnie. Ponowne wszczepienie implantu, bezpłatnie dostarczonego przez producenta, odbywa się w terminie wskazanym przez lekarza prowadzącego, w terminie 2 lat od pierwotnego wszczepienia odbywa się bezpłatnie. Warunkiem odbycia takiego zabiegu jest odbycie kontroli według indywidualnego planu, nie rzadziej niż raz na rok. Wymiana bezpłatna implantu nie obejmuje:

a) kosztów odtworzenia kości, jeżeli jest to konieczne do ponownego osadzenia implantu;

b) uzupełnień protetycznych na tym implancie oraz części mocujących.

PAMIĘTAJ: Regularna kontrola stomatologiczna pozwala na wczesne wykrycie patologii, daje możliwość zatrzymania choroby i szybszego oraz mniej kosztownego leczenia.

18. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w dniu ich wystąpienia-telefonicznie lub osobiście lekarzowi prowadzącemu. Wszelkie zastrzeżenia proszę składać pisemnie podczas najbliższej wizyty.

19. Warunkiem zachowania prawidłowych wyników leczenia oraz dwuletniej rękojmi na wykonane w Klinie Stomatologii Estetycznej Diamond Dental wypełnienia (1 rok w przypadku zębów po leczeniu endodontycznym) jest:

 • dbanie o higienę jamy ustnej;

 • wykonywanie kontroli zgodnie z zaleceniami lekarza, nie rzadziej jednak niż co sześć miesięcy;

 • wykonywanie zabiegów higienizacyjnych w gabinecie przynajmniej raz na sześć miesięcy.

20. Reklamacji nie podlegają:

  1. prace tymczasowe, korony tymczasowe i protezy natychmiastowe (wykonywane bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagające po pewnym czasie podścielenia);

  2. prace przy wykonywaniu, których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta;

  3. wypełnienia w leczonym zębie, bezpośrednio po założeniu wypełnienia kiedy okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonuje się w ramach rękojmi, natomiast koszt leczenie endodontycznego ponosi pacjent.

  4. złamania koron zębowych pomiędzy wizytami , będącymi w trakcie leczenia endodontycznego;

  5. złamania koron zębowych po leczeniu endodontycznym nieodbudowanych protetycznie;

  6. awarie protetyczne wynikające z braku przestrzegania zaleceń lekarza dotyczące uzupełnień protetycznych;

  7. uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodujące przeciążenia strefy uzupełnionej protetycznie;

  8. urazy mechaniczne;

  9. naturalne zaniki kości i zmian przyzębia;

  10. schorzenia mające wpływ na stan jamy ustnej i zębów (cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami). W przypadku leczenia ortodontycznego, implantologicznego i protetycznego warunki rękojmi objęte są odrębną zgodą i umową.

21. Jeżeli pacjent, wbrew wskazaniom medycznym, żąda wykonania procedury leczniczej, lekarz może, mimo żądania pacjenta odmówić wykonania tej procedury, jeśli uzna, że byłoby to sprzeczne ze sztuką medyczną i/lub aktualną wiedzą medyczną; w takiej sytuacji lekarz wskaże inną jednostkę medyczną.

22. Jeżeli pacjent podczas leczenia, na którymś etapie będzie chciał przerwać lub je zakończyć, to wszystkie negatywne konsekwencje takiej decyzji obciążą pacjenta.

23. Rodzic bądź opiekun prawny, jest zobowiązany do stawienia się na wizycie z dzieckiem(pacjentem nieletnim), istnieje wyjątek wynikający z możliwości jednorazowego upoważnienia osoby np. członka rodziny. Druk upoważniający jest dostępny w rejestracji kliniki i tylko taki dokument jest akceptowany przez placówkę.

24. W zależności od zakresu leczenia czy jego planowania, lekarz może zlecić wykonanie dokumentacji radiologicznej, fotografii: twarzy, wewnątrzustnej; lub wykonanie modeli gipsowych górnego i dolnego łuku zębowego. Pacjent wyraża zgodę, by podczas leczenia wykonywane zostały niezbędne wyżej wymienione procedury.

25. Pacjent jest świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających rękojmi powikłań takich jak:

przejściowy ból zęba, szczękościsk, pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznych, podwyższona temperatura, złe samopoczucie.

Wystąpienie powikłań może skutkować u pacjenta między innymi:

dyskomfortem, koniecznością przyjmowania leków (mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży), problemy natury estetycznej, problem z jedzeniem i piciem, nieprzewidziane wcześniej leczenie endodontyczne, nieplanowanym zabiegiem ekstrakcji zęba lub leczeniem protetycznym.

26. Koszty dojazdu do kliniki w celu wykonania proponowanego zaakceptowanego leczenia, również ponosi pacjent, jak również koszty: wizyt kontrolnych oraz wizyt, które będą podyktowane względami medycznymi. Do kosztów tych zaliczają się m. im.: Koszty przejazdu własnym środkiem transportu, samolotem, pociągiem, itp.; koszty zakwaterowania w hotelu, pensjonacie itp.; wszelkie koszty pobytu pacjenta wraz z osobami mu towarzyszącymi przez czas, który będzie niezbędny lub konieczny dla prawidłowego leczenia. Koszty te nie są wliczane do kosztów leczenia i w żadnym przypadku nie obciążają lekarza i jednostki leczniczej.

27. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami leczenia w Klinice Stomatologii Estetycznej Diamond Dental István Tánczos, oraz o pełnym zrozumieniu, akceptacji i wyrażeniu zgody na prowadzenie leczenia zgodnie z powyższymi zadaniami, i na sposób pacjent zatwierdza podpisem przy wypełnianiu wywiadu lekarskiego na stronie 3.

28. Oświadczenie o prawach pacjenta i sposobie przetwarzania danych osobowych przez Klinikę Stomatologii Estetycznej Diamond Dental, pacjent również zatwierdza podpisem na stronie 3.