RODO

Informacje o zbieraniu danych osobowych

– art. 13 RODO, załącznik do formularza danych osobowych Pacjenta

 1. Administratorem danych osobowych jest: István Tánczos – KLINIKA STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ DIAMOND DENTA ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 7/K lok.14, 05-530 Góra Kalwaria, NIP: 1230058877, REGON: 011635997, dalej zwany „KLINIKĄ”.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail: rodo@diamonddental.pl lub adres siedziby Kliniki.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia medycznego (usługi medycznej), na podstawie RODO: art. 6 ust. 1 lit. a (w związku z wyrażeniem zgody) , b (realizacji umowy o świadczenie usługi medycznej), c (w celu wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta przez Administratora). 
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług lub realizacji usługi medycznej np. pracownie protetyczne. 
 5. Pana/Pani dane osobowe jako Pacjenta będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie właściwy dla dokumentacji medycznej (obecnie jest to 20 lat). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi medycznej lub roszczeń z niej wynikających (np. gwarancja). 
 6. Posiada Pan/Pani prawo:
 1. Dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez złożenie żądania przekazane w recepcji Kliniki lub bezpośrednio Inspektorowi ochrony danych – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie, 
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, 
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją szczególną, zgodnie z art. 21 RODO. 

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie dokumentacji medycznej (dane obowiązkowe). Podanie pozostałych danych wynika z zawarcia umowy o świadczenie usługi medycznej. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych nie jest możliwe prowadzenie dokumentacji medycznej, a tym samym świadczenie usługi medycznej. 
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej. 
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
 4. 10.W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), na terenie Kliniki, stosowany jest monitoring wizyjny. Zapis monitoringu przetrzymywany jest nie dłużej niż 3 miesiące (nadpisywanie danych).